login
Praktijk Orthomoleculaire therapie Voeding Preventie Zwangerschap Contact en Afspraken Metabolic Balance, afslankprogramma Verantwoording


Verantwoording
  Lidmaatschappen  en  wetgeving.
Verder is van belang :  WGBO   en   WkkgZ
PRIVACY   verklaring

  Lidmaatschappen  en  wetgeving.


Mijn  Beroepsvereniging is de  VBAG   te Nuenen;      www.vbag.nl         Licentienr. 2050806
Hier leest u meer over  verschillende natuurgeneeswijzen.
En over de mogelijkheden bij klachten en geschillen; speciale klachtenfunctionaris.
https://vbag.nl/uploads/userfiles/image/logo_1200.jpg" width="200" height="75" />

Mijn Koepelorganisatie en  Register  is de RBCZ,        Licentienr.  910926R
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Postbus 70,  4700 AB  Roosendaal
0165 564 652
info@rbcz.nu
www.rbcz.nu

Omschrijving:
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Registratie
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).  www.tcz.nu

Verder is van belang :  WGBO   en   WkkgZ


ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING  (verkorte versie)
- De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
- De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
- De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
- De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
- Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

PRIVACY   verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming :  zie  Artikel 13 en 14

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast : jan 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jitske de Boer,    orthomoleculair geneeskundige
Hoogeveen
Kon Willem-Alexanderhof 3,  7902 AW

natuurgezondheidszorg@telfort.nl

Bovengenoemde  verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik  uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens 

Bovengenoemde verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Inhoud van communicatie

Bovengenoemde verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;